ไทยวาจา ๒๕๕๖

         เป็นซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนและวิเคราะห์การอ่านและการเขียนภาษาไทย ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ประกอบไปด้วยคำ ประโยค วรรณคดี วรรณกรรม พจนานุกรมเสียง แบบคัดลายมือ นิทานเพลงคาราโอเกะ เกม คลังข้อสอบแบบประเมินผลวิเคราะห์และคำนวณให้คะแนนการเขียนบนจอภาพ ระบบสัมผัสหรือแท็ปเลต โปรแกรมมีทั้งภาพ เสียง และมัลติมีเดีย ฯลฯ
    โปรแกรมไทยวาจาเป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย โดยเป็นซอฟต์แวร์อัจริยะ ที่สามารถวิเคราะห์การอ่าน และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนได้ ทำให้คุณครูมีเครื่องมือช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษา ไทยของนักเรียนในแต่ละระดับขั้น
    ไทยวาจามีทั้งหมด ๑๒ ชุด ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖

 

 

รายละเอียดโปรแกรม

 • คำพื้นฐาน
 • คำใหม่
 • คำเพิ่มเติม
 • พจนานุกรมพร้อมเสียงอ่าน
 • วรรณคดีแล้ววรรณกรรม
 • ของไทยๆ
 • แบบคัดลายมือ
 • นิทาน
 • เพลงคาราโอเกะ
 • เกมภาษาไทย
 • ภาพระบายสี
 • คลังข้อสอบ
 • แบบประเมินผล
 • แผนการสอน
 • ข้อมูลนักเรียนรายชั้น
 • ข้อมูลนักเรียนรายคน
 • วิเคราะห์การเขียนพร้อมคิดคะแนนโดยนักเรียน สามารถเขียนลงบนจอภาพระบบสัมผัส หรือ แท็ปเลตโปรแกรมจะคำนวณความสามารถใน การเขียนให้โดยอัตโนมัติส่งผลให้นักเรียนเขียน หนังสือได้สวยงาม
 • วิเคราะห์การอ่าน นักเรียนสามารถพิมพ์คำ หรือประโยค ที่ต้องการฟังได้ โปรแกรมจะอ่านออกเสียงให้